ΟΡΜΟΣ Α.Ε

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 044940107000
Επωνυμία : ΟΡΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
Διακριτικοί Τίτλοι : ΟΡΜΟΣ Α.Ε
ΑΦΜ : 999307852

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός:  ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 25 , Τ.Κ. 18537

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019