ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000839401000
Επωνυμία: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικοί Τίτλοι: ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
ΑΦΜ: 095584084

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός:  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος:  ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη:  ΚΗΦΙΣΙΑ
Περιοχή:  ΚΗΦΙΣΙΑ
Οδός: ΚΑΣΑΒΕΤΗ & ΛΕΒΙΔΟΥ 1
Τ.Κ.:  14562

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015