ΖΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 152751108000
Επωνυμία : ΖΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ : 801252276

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος : ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη : ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός : ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ , Τ.Κ. 18536

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019